Deklaracja dostępności

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Ośrodka Kultury Gminy Gorlice.
;
 

Dane teleadresowe jednostki:
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
Ropica Polska 338, 38-300 Gorlice
telefon: +48183537341 fax: +48183537341
email: okgg1@wp.pl

; Data publikacji strony internetowej: 2019-01-10;
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-19;
Strona podmiotowa Ośrodka Kultury Gminy Gorlice jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie podmiotowej Ośrodka Kultury Gminy Gorlice informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Ośrodka Kultury Gminy Gorlice.
Ułatwienia na stronie podmiotowej posiadają następujące ułatwienia:
– Zastosowano pogrubieniem najważniejszych i kluczowy słów w tekście.
– Zamieszczany tekst nie jest justowany do prawej.
– Zastosowano nagłówki tekstu. – Ograniczono stosowania pisania kursywą.
– Wszystkie linki w serwisie prezentowane są w ten sam sposób (podkreślenie + inny kolor niż tekst).
– Ograniczono stosowania tabel. Skróty klawiaturowe Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
;

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Ośrodka Kultury Gminy Gorlice
;

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-25;

Informacje zwrotne i dane kontaktowe Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Bogdan Malesza; e-mail: okgg1@wp.pl; Telefon: 183537341;

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
;


Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Kultury Gminy Gorlice znajduje się w Ropicy Polskiej 338.
W budynku nie ma windy.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.