Klauzula informacyjna: Facebook

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM FANPAGE OŚRODKA KULTURY GMINY GORLICE
W SERWISIE FACEBOOK

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice (dalej OKGG), prowadząc swój profil za pomocą
serwisu Facebook jest jego administratorem.

W rozumieniu RODO administratorem Waszych danych osobowych jest OKGG
oraz Facebook 

W związku z tym informujemy, iż odwiedzenie profilu OKGG jest równoznaczne
z przetwarzaniem przez OKGG Twoich danych osobowych jako osoby odwiedzającej – zarówno danych zapisywanych za pośrednictwem plików cookies na Twoich urządzeniach, jak również danych osobowych, które są widoczne dla OKGG np.
w związku z polubieniem przez Ciebie postu lub rozpoczęciem obserwowania strony. 

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ośrodek Kultury Gminy Gorlice jako administrator gromadzonych danych osobowych przedstawia informację w sprawie i zakresie ich przetwarzania.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 1. Ośrodek Kultury Gminy Gorlice (dalej OKGG) z siedzibą w Ropicy Polskiej,
  Ropica Polska 338, kod pocztowy 38-300 Gorlice, adres e-mail: okgg1@wp.pl,
  tel. 18 353 73 41.
 2. Właściciel serwisu społecznościowego Facebook

2. W jaki sposób możesz uzyskać informacje o swoich danych osobowych przetwarzanych przez OKGG?

W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować
się z naszym inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

 • przesyłając e-mail na adres: iodo.okgggorlice@wp.pl
 • listownie na adres OKGG.

3. Na jakiej podstawie prawnej i w jakich celach gromadzimy i przetwarzamy
Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa się na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
  na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; Odwiedzając fanpage OKGG, dodając go do ulubionych, uczestnicząc w dyskusjach przez publikacje postów czy innej aktywności
  w ramach fanpage użytkownik podaje w przetwarzanie swoje dane dobrowolnie
  i wynika to z funkcjonalności serwisu Facebook.
 2. art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
  gdzie naszymi prawnie uzasadnionymi interesami są:
 • informowania za pomocą fanpage o wydarzeniach organizowanych przez OKGG,
  w tym organizowanych za pomocą fanpage
 • promowania organizowanych przez OKGG wydarzeń
 • budowanie i utrzymywanie społeczności związanej z OKGG w tym osób,
  które komunikują się za pomocą narzędzi dostępnych przez serwis Facebook
  (posty, wiadomości, chat)
 • stosowanie plików coockies jak i obserwowanie czy też komentowanie postów
  na profilu
 • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami
 • cele analityczne w zakresie badania popularności fanpage OKGG, w tym
  aktywności użytkowników

4. Jakie dane przetwarzamy?

OKGG, w związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook przetwarzamy następujące dane:

 1. Dane użytkownika (np. imię i nazwisko lub nick osoby), który polubił fanpage OKGG lub który tylko uczestniczy w komunikacji za pomocą wiadomości,
  chat lub postów pod publikowanymi wydarzeniami
 2. Dane opublikowane na profilu użytkownika, który w związku z aktywnością
  na fanpage OKGG automatycznie udostępnia te dane
 3. Anonimowe dane statystyczne osób odwiedzających fanpage OKGG
  dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insight” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”),
  z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać
  z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku,
  a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage

5. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcami danych są:

 1. Podmiotom z którymi OKGG zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych
  w zakresie realizowanych usług, np. obsługa informatyczna, zewnętrzna obsługa fanpage
 2. Organy publiczne takie jak policja, prokuratura, sąd w sytuacji ochrony i obrony przed roszczeniami
 3. Właściciel portalu Facebook na zasadach określonych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

6. Przekazywanie danych do państw trzecich

OKGG w ramach prowadzenia fanpage nie przekazuje Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Wyjątek stanowi międzynarodowy przepływ danych w ramach serwisu Facebook na co OKGG nie ma wpływu.
Opis sposobu wymiany danych realizowany przez Facebook znajdziecie pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy w sekcji „W jaki sposób obsługujemy
i przesyłamy dane w ramach naszych globalnych usług?”

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

OKGG przetwarza zebrane dane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne
do realizacji celów przetwarzania:

 1. Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przechowywane przez czas wskazany w przepisach prawa
 2. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu OKGG będą przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu lub ustania interesu OKGG, np. dane dotyczące ochrony lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń.
 3. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

8. Jakie masz prawa w związku z tym, że OKGG przetwarza Twoje dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez OKGG, każdej osobie przysługują następujące prawa: 

 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą,
  jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona
  do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO
 2. prawo żądania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych
 3. prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem
  art. 17 ust. 3 RODO
 4. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą,
  ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO,
 5. prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko
  w przypadku zautomatyzowanego tzn. komputerowego przetwarzania danych
  oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, czyli na podstawie
  art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a  lub w związku z realizacją umowy,
  czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO

9. Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją. Prawo to może zostać  zrealizować wyłącznie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 • art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

10. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody

W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, każdej osobie przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody
na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. W jaki sposób możesz zrealizować swoje prawa?

Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do
OKGG z odpowiednim wnioskiem.
W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail OKGG, listownie na adres OKGG
lub bezpośrednio na adres e-mail inspektora ochrony danych.

OKGG zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO
lub na OKGG nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający OKGG z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach
nie zrealizowania przysługującego jej prawa.

12. Ograniczenie realizacji Twoich praw

OKGG nie może i nie ma możliwości realizacji praw użytkowników w ramach międzynarodowego serwisu Facebook, takich jak

 • prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii (np. profilu użytkownika Facebook)
 • prawo do sprostowania danych zawartych w profilu użytkownika
 • prawo do usunięcia profilu użytkownika z serwisu Facebook
 • prawo do ograniczenia przetwarzania w serwisie Facebook poza stroną fanpage OKGG
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w serwisie Facebook
 • prawo do przenoszenia danych

Jeżeli chcesz realizować swoje prawa wynikające z RODO w stosunku do swojego profilu utworzonego w serwisie Facebook to musisz postępować zgodnie z zasadami opisanymi przez Facebook, dostępnymi pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

13. Co w przypadku gdy uznasz, że Twoje dane przetwarzamy niezgodnie z prawem?

Każdej osobie, która uzna, że przetwarzamy jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

14. Kiedy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Odwiedzając fanage OKGG, dodając go do ulubionych, uczestnicząc w dyskusjach przez publikacje postów czy innej aktywności w ramach fanpage podajesz nam
swoje dane dobrowolnie i wynika to z funkcjonalności serwisu Facebook (automatycznie uzyskujemy dostęp do twojego profilu i danych jakie w nim
zamieściłeś i zgodnie z ustawieniami widoczności danych jakie ustawiłeś w swoim profilu Facebook).

Jeśli odwiedzasz nasz fanpage, to pozostawiasz także swoje dane statystyczne zgodnie z opisem w pkt 4 i robisz to dobrowolnie.

15. W jaki sposób OKGG przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe zebrane przez OKGG w ramach prowadzenia fanpage nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji czy profilowaniu.