Klauzula informacyjna: ZAJĘCIA STAŁE

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
ZAJĘĆ STAŁYCH OŚRODKA KULTURY GMINY GORLICE

Na podstawie art. 13 rozporządzenia rozporządzenie parlamentu europejskiego
i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników oraz ich opiekunów prawnych (zwanych dalej łącznie Uczestnikami lub Uczestnikiem) jest Ośrodek Kultury Gminy Gorlice (dalej OKGG) z siedzibą w Ropicy Polskiej, Ropica Polska 338,
  kod pocztowy 38-300 Gorlice, adres e-mail: okgg1@wp.pl, tel. 18 353 73 41.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w OKGG możliwy jest
  pod adresem email: iodo.okgggorlice@wp.pl.
 3. Podane dane osobowe Uczestników, w tym wizerunek przetwarzane
  będą na podstawie:
  – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby)
  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na OKGG)
  – art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonania przez OKGG zadania realizowanego
  w interesie publicznym)
 4. Dane osobowe Uczestnika podane podczas rejestracji na zajęcia stałe
  (zwanych dalej ZAJĘCIAMI), w tym jego wizerunek  (jeżeli Uczestnik lub opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich, wyrazi zgodę na jego wykorzystanie przez OKGG) przetwarzane będą w wyłącznie następujących celach:
  – organizacji zajęć stałych organizowanych przez OKGG
  – promocji zajęć stałych i OKGG
  – informowania o dodatkowych wydarzeniach organizowanych przez OKGG
  (jeśli Uczestnik lub opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich
  wyrazi zgodę na otrzymywanie dodatkowych informacji od OKGG).
 5. Odbiorcą danych osobowych będą:
  – podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę informatyczną OKGG,
  pocztę elektroniczną oraz stronę internetową
  – pracownicy OKGG
  – inne podmioty przetwarzające dane uczestników w imieniu OKGG, czyli takie
  z którymi OKGG zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji zajęć
  – podmioty uprawnione przepisami prawa, w tym podmioty kontrolujące OKGG
 6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres (w zależności od celu
  ich zebrania):
  – wizerunek i wykonane prace przez okres 10 lat licząc od roku następującego
  po roku zakończenia zajęć na których zebrano dane lub do czasu wycofania zgody
  – dane podane w formularzu zgłoszenia do dnia 30 czerwca roku następującego
  po roku uruchomienia zajęć
  – dane w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych do celu informowania Pana/Pani o dodatkowych wydarzeniach organizowanych przez OKGG do czasu wycofania zgody. 
 8. Każdemu Uczestnikowi, w związku z przetwarzaniem przez OKGG jego danych osobowych przysługują następujące prawa:
  prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą,
  jest uprawniona do uzyskania od OKGG potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO
  – prawo żądania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od OKGG niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych,
  które są nieprawidłowe oraz ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  – prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą,
  ma prawo żądania od OKGG niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem
  art. 17 ust. 3 RODO
  – prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą,
  ma prawo żądania od OKGG ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO
  – prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko
  w przypadku zautomatyzowanego tzn. komputerowego przetwarzania danych
  oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a  lub w związku z realizacją umowy,
  czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO.
 9. OKGG zrealizuje przysługujące Uczestnikowi prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na OKGG nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający go z obowiązku realizacji żądań.
  Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek
  (w zależności od żądania). OKGG może wystąpić o uzupełnienie danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej identyfikacji Uczestnika w związku z obsługą złożonego wniosku.
 10. Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją z tym zastrzeżeniem, że prawo to może zostać  zrealizowane wyłącznie
  w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie:
  – art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  – art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 11. Uczestnik, w związku z wyrażeniem jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiada również prawo wycofania wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem tzn. dane, które zostały zebrane na podstawie wyrażonej zgody uznawane są za zebrane zgodnie z prawem.
 12. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający przepisy RODO,  przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsca swojego pobytu, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 13. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne do przeprowadzenia zapisów na zajęcia stałe, ich organizację oraz bieżącego informowania o sprawach organizacyjnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, każdorazowo podanie danych jest dobrowolne.
 14. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  za pomocą systemów informatycznych, ani nie będą wobec tych danych podejmowane zautomatyzowane decyzje tj. będące wynikiem decyzji programu komputerowego jak również Uczestnicy nie będą podlegać profilowaniu czyli takiemu przetwarzaniu, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osoby Uczestnika.