RODO

Klauzula informacyjna OKGG

Szanowni Państwo,
spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ośrodek Kultury Gminy Gorlice jako administrator gromadzonych danych osobowych przedstawia informację w sprawie i zakresie ich przetwarzania.

1.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Ośrodek Kultury Gminy Gorlice(dalej OKGG)
z siedzibą w Ropicy Polskiej, Ropica Polska 338, kod pocztowy 38-300 Gorlice, adres e-mail: okgg1@wp.pl, tel. 18 353 73 41.

2.W jaki sposób możesz uzyskać informacje o Twoich danych przetwarzanych przez OKGG?

W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w następujący sposób:
– przesyłając e-mail na adres: iodo.okgggorlice@wp.pl
– listownie na adres OKGG.

3.Na jakiej podstawie prawnej gromadzimy dane osobowe?

Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa się na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
-art. 6 ust 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
-art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
-art. 6 ust. 1 lita a RODO, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

4.W jakich celach gromadzimy dane osobowe?

OKGG gromadzi dane osobowe w następujących celach:
a) realizacja zadań statutowych OKGG, takich jak:
– wychowanie i edukacja kulturalna,
-upowszechnianie kultury,
– rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
– przygotowanie do aktywnego odbioru i tworzenia wartości kulturalnych oraz kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
– gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, konserwacja i udostępnianie dóbr kultury i sztuki związanych z Ziemią Gorlicką oraz innych dóbr o charakterze ogólnonarodowym i światowym,
– ochrona tradycji kulturalnych i dziedzictwa kulturowego,
– popularyzowanie i promowanie historii i dorobku kulturalnego Gminy Gorlice zarówno w kraju
jak i poza granicami,
– popularyzowanie i promowanie różnorodnych form edukacji pozaszkolnej;
– popularyzowanie idei ekologicznych i ochrony dziedzictwa przyrodniczego regionu, upowszechnianie krajoznawstwa oraz form racjonalnego wypoczynku i rekreacji;
– promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną;

 1. b) wywiązania się z realizacji obowiązków prawnych ciążących na OKGG np. zatrudnienie i realizacja umów o pracę
 2. c) marketingowych i promocyjnych np. wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter), publikacja fotorelacji z zajęć organizowanych przez OKGG w tym wizerunku uczestników.

5.Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

W celu realizacji swoich zadań OKGG udostępnia dane osobowe lub przekazuje je w przetwarzanie w swoim imieniu (powierzenie) podmiotom zewnętrznym. W związku z tym odbiorcą zebranych danych osobowych są (w zależności od celu ich zebrania):
a) podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
w tym podmioty kontrolujące OKGG
b) podmioty zewnętrzne realizujące obsługę serwisową:
– strony internetowej www.okgggorlice.info
– poczty elektronicznej OKGG
– oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych z którego korzysta OKGG
c) obsługa informatyczna OKGG
d) podmioty realizujące obsługę imprez, zajęć, festiwali, konkursów, przeglądów, wycieczek itp.,
z którymi OKGG ma podpisane lub podpisze stosowne umowy
e) podmioty świadczące usługę płatności elektronicznych
f) obsługa BHP

6.Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

OKGG przetwarza zebrane dane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania a także zgodnie z przepisami prawnymi nakładającymi na OKGG obowiązek archiwizacji danych po zakończeniu realizacji celów opisanych wyżej lub w związku z dochodzeniem lub ochroną roszczeń.

Okresy przechowywania danych w zależności od celu przetwarzania:
a) Dane osobowe zgromadzone w związku z realizacją zadań OKGG przetwarzane będą przez okres trwania danego zadania oraz po nim w związku z celem archiwizacji dokumentacji wynikającym z przepisów prawa
b) Dane osobowe podane w celach marketingowych oraz wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefonicznie będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody osoby, której dane dotyczą.
c) Dane osobowe podane w celach realizacji umów będą przetwarzane do czasu zakończenia koniecznych, ustalonych prawem czynności związanych z obsługą umowy.
d) Dane pracownicze przetwarzane będą w okresie zatrudnienia jak również po tym okresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie okresów archiwizacji dokumentacji pracowniczej.

 1. Jakie masz prawa w związku z tym, że OKGG przetwarza Twoje dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez OKGG, każdej osobie przysługują następujące prawa:

 1. a) prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO
 2. b) prawo żądania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych,
 3. c) prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO
 4. d) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO,
 5. e) prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko w przypadku zautomatyzowanego tzn. komputerowego przetwarzania danych oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a lub w związku z realizacją umowy, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO
 6. Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją. Prawo to może zostać zrealizować wyłącznie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

– art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

 1. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody

W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, każdej osobie przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. W jaki sposób możesz zrealizować swoje prawa?

Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do OKGG z odpowiednim wnioskiem. W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail OKGG, listownie na adres OKGG lub bezpośrednio na adres e-mail inspektora ochrony danych.
OKGG zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na OKGG nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający OKGG z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.

 1. Co w przypadku gdy uznasz, że Twoje dane przetwarzamy niezgodnie z prawem?

Każdej osobie, która uzna, że przetwarzamy jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Kiedy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Każda osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania swoich danych jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub w związku z realizacją zawartej
z OKGG umowy.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, każdorazowo podanie danych jest dobrowolne.

 1. W jaki sposób OKGG przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe zebrane przez OKGG będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych
tj. przy pomocy programów komputerowych.
W związku z takim przetwarzaniem OKGG nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,
tj. decyzji będących wynikiem działania programu komputerowego, w tym również osoby nie będą podlegały profilowaniu czyli takiemu przetwarzaniu, które polega na wykorzystaniu danych osobowych
do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Klauzula informacyjna FACEBOOK
Klauzula informacyjna Facebook

Klauzula informacyjna ZAJĘCIA STAŁE

Klauzula informacyjna Zajęcia Stałe